Szeleczkei Patrik egyéni vállalkozó
Weboldal Adatvédelmi Tájékoztató
Jelen Adatkezelési Tájékoztató Szeleczkei Patrik egyéni vállalkozó (továbbiakban Vállalkozás kerül említésre) a természetes személyek, a beszállító cégek és szerződéses partnerek hozzájárulási nyilatkozataiban engedélyezett személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) alapján.
https://patrikszeleczkei.com/
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Az adatkezelő és elérhetőségei:
Vállalkozás megnevezése: Szeleczkei Patrik egyéni vállalkozó 
Székhely: 1083 Budapest, Füvészkert u. 9. 4/5
Cégjegyzékszám: 51950147 
Adószáma:68579777-1-42
weboldal: https://patrikszeleczkei.com , www.hazadavarad.hu
Telefonszám: +36 20 471 2862 
E-mail: patrikszle@gmail.com , hazadavarad@gmail.com

Fogalom meghatározások
   
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ, azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható,
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés,
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja,
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel,
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek, az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak,
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez,
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”), gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”),
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”),
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük, minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”), tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”),
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
10. Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az adatkezelés jogalapja
A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.
A Vállalkozás egyes szolgáltatásai során megvalósuló adatkezelésekről az alábbi tájékoztatást adjuk
1. Ingatlanhoz kapcsolódó fénykép és videó adatkezelése
Az ingatlanok értékesítésének elősegítéséhez a vállalkozó fényképet, videófelvételt és virtuális home staging szolgáltatást kínál az eladásra kínált ingatlanról.
Adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása és szerződés teljesítése a GDPR 6. cikk 1. bekezdés a. és b. pontja alapján.
Az adatkezelés célja: az értékesítés elősegítése.
Kezelt adatok köre: fénykép és hang nélküli videó (dron / légifelvétel) felvétel az ingatlanról, számlához kapcsolódó adatok: név/cégnév, lakcím/székhely, adószám, a kapcsolattartáshoz kapcsolódó adatok: telefonszám, e-mailcím.
Adattovábbítás: az Érintett kérésére és hozzájárulásával a hirdető adatfeldolgozók felületére. Adatkezelés időtartama: a számlához kapcsolódó adatok 8 év.
2. Számlázás
Az adatkezelés célja: A Vállalkozás által nyújtott szolgáltatások érintett által történő igénybevétele, a szolgáltatások ellenértékének meghatározása és számlázása.
Az adatkezelés jogalapja: a számvitelről szóló 2000.évi C. törvény 69.§. (1) és (2) bekezdésének rendelkezései szerinti jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6.cikk (1) bek. c) pontja).
A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, cégnév, a számla kiállításához megadott számlázási cím, adószám.
Az adatkezelés időtartama: a személyes adatok érintett által történő megadásának időpontjától az adott üzleti évről készített beszámoló, üzleti jelentés, illetve könyvviteli elszámolás elkészítésétől számított 8 év.
Szeleczkei Patrik egyéni vállalkozó
Adatvédelmi szabályzat
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Vállalkozás az Érintett nevére/cégére nem tud számlát kiállítani
3. Üzleti kapcsolattartás
A legtöbb céghez hasonlóan Vállalkozásunk is üzleti célú kapcsolatot tart fenn más szervezetek egyes alkalmazottjaival, akik nevét, üzleti pozícióját és elérhetőségi adatait eltároljuk.
Az adatkezelés célja: kommunikáció a partnereinkkel az együttműködés céljából.
Az adatkezelés jogalapja: A szerződés teljesítéséhez vagy a cégek közötti kapcsolattartáshoz fűződő jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
A kezelt személyes adatok köre: kapcsolattartó személy neve, üzleti pozíciója, telefonszáma, e-mail címe.
Ezen üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait kizárólag a partnercégekkel történő üzleti együttműködés kialakításának és fenntartásának megkönnyítése céljából tároljuk.
Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulást hazadavarad@gmail.com, patrikszle@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
Az adatkezelés időtartama: az üzleti kapcsolataink elérhetőségi adatait legalább évente ellenőrizzük, és eltávolítjuk a rendszerből azokat, amelyek már nem időszerűek. A partner kérése esetén adatait módosítjuk vagy eltávolítjuk rendszerünkből.
4. Kapcsolat felvétel honlapról
Az adatkezelés célja: előzetes tájékoztatás a Vállalkozás szolgáltatásairól az árakról, valamint online kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása https://patrikszeleczkei.com/contact linken keresztül.
Az adatkezelés jogalapja: a kapcsolatot kezdeményező személy előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, üzenet.
A kezelt adatok továbbítása: nem történik.
Az adatkezelés időtartama: üzleti kapcsolat lezárásáig, felülvizsgálata évente történik.
Adatkezelés visszavonása: a hozzájárulást hazadavarad@gmail.com, patrikszle@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel bármikor vissza lehet vonni.
5. Közösségi portál (Google Analytics)
A Szolgáltató a weboldalon a látogatókat, a látogatók számát, jellemzőit a GoogleAnalytics webanalitikai szolgáltatással méri. A GoogleAnalytics működése során számos jellemzőjét naplózza a látogatóknak, mint például: honnan érkezett, milyen böngészőt, vagy milyen operációs rendszert használ, mely oldalakat nézi meg a weboldalon. A GoogleAnalytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a látogatót név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatása során képes felismerni, hogy az adott számítógépéről, az adott felhasználó által használt böngészővel valaki már járt a weboldalon korábban.
A méréshez a rendszer kisméretű adatfájlokat, ún. sütiket (cookie-kat) helyez el böngészőjében. A mérés célja a felhasználói szokások megismerése, ezáltal az oldal bővítése, fejlesztése az így kinyert információk alapján. Célja még az oldalra érkező látogatók keresési szokásainak felmérése, az alkalmazott kereső kifejezések feltérképezése. A cookie-kat a webserver hozza létre a böngésző segítségével a látogató eszközén (ami lehet PC, laptop, okostelefon, egyebek), ahol azok egy elkülönített könyvtárban kerülnek tárolásra. Amennyiben nem szeretné, hogy a GoogleAnalytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
A Google Analytics szolgáltatás üzemeltetője a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA)
A Google adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható:
https://policies.google.com/
A felhasználó gépén tárolt Google információkat az alábbi oldalon lehet kezelni:
https://www.google.com/settings/ads/preferences/
Google Analytics „Az adatok védelme” tájékoztatója itt olvasható:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
6. Cookiek (sütik) kezelése
A Vállalkozás honlapján tett látogatások során egy vagy több cookie - apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – kerül küldésre a honlapot meglátogató személy számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz, amennyiben ehhez a honlapot meglátogató személy világos és egyértelmű tájékoztatást követően kifejezett (aktív) hozzájárulását adta a honlap további böngészésére irányuló magatartásával.
Állandó vagy ideiglenes sütik
Weboldal „ideiglenes sütiket” (session/munkamenet sütik) és „állandó sütiket” is használ. Az ideiglenes sütik addig maradnak a számítógépeden, amíg el nem hagyod a weboldalt. Az állandó sütik hosszabb ideig (a böngésző beállításától függően), vagy egészen addig maradnak az eszközön, ameddig azokat manuálisan nem törlik.
   
Munkamenet (session) sütik
Ideiglenes süti, csak az aktuális látogatás ideje alatt, a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek a számítógépről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz és a weboldal üzemszerű működéséhez. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek olyan információkat, amellyel azonosítani lehetne a felhasználót.
Teljesítményt biztosító sütik (analitika)
A Google Analytics sütik segítségével információt gyűjtünk látogatóink viselkedéséről és jellemzőiről. Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. E sütik nem képesek személy szerint beazonosítani az oldalra látogatót, például nem rögzít a nevet és email címet, az adatokat összesítve és névtelenül tárolják. Az IP címet is csak részben rögzítik.
Célzó vagy reklám sütik
Azzal kapcsolatban gyűjtenek információkat, hogy milyen témák, tartalmak érdeklik a honlapra érkező látogatót. E sütik segítségével mérhető a kampányok hatékonysága is és segítenek, hogy a későbbiekben releváns hirdetések jelenjenek meg. A célzó és reklám sütik nem tudják beazonosítani, nem gyűjtenek a beazonosításhoz szükséges személyes információkat.
Használatot elősegítő, ún. funkcionális sütik
Segítségükkel megjegyezhetjük honlapunkkal kapcsolatos döntéseit (pl.: űrlapokon megadott adatokat stb.). Ezek a sütik kizárólag a meglátogatott weboldalon követik nyomon a tevékenységedet, más honlapokon nem. Ezen sütik tárolhatnak személyes azonosító adatokat, amelyek megadásra kerültek a weboldalon, mint név, e-mail cím.
Harmadik féltől származó sütik
Előfordulhat, hogy harmadik féltől származó külső webes szolgáltatásokat veszünk igénybe a weboldalon. Ebben az esetben a sütik tárolását nem mi felügyeljük, nincs ráhatásunk arra, hogy ezek a külső szolgáltatók milyen információkat gyűjtenek.
Böngésző beállítása
Böngészőben lehetőség van a sütik beállításait megváltoztatni, kezelni. A legtöbb böngészőnél alapbeállítás, hogy a sütiket automatikusan elfogadja, de ez később módosítható.
Az alábbi linkeken segítséget talál a sütik beállításához:
● Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu)
 ● Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se)
● Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-hu/search?query=cookiek)
Habár a sütiket le is tilthatja vagy korlátozhatja, kérjük, megfontoltan járjon el ezzel kapcsolatban, hiszen weboldal problémamentes működéséhez elengedhetetlen a sütik használata, így azok tiltása hatással lehet a weboldal használhatóságára, bizonyos funkciók működésére.
Az adatkezelés célja: Az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a szolgáltatás működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.
Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján a szolgáltatás nyújtásának feltétele.
7. Egyéb adatkezelések
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.
Az adatok továbbítása, adatfeldolgozók igénybevétele
Adataik kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozói és megbízási/vállalkozási szerződést kötöttünk.
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó Adatkezelőket.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat.
Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.
A Vállalkozás a könyvviteli feladatok elvégzésére külső adatfeldolgozót vesz igénybe: Vállalkozás: Benkő Katalin
Székhely 8360 Keszthely, Vásár tér 12/B. 4/13 A vállalkozás tárhelyszolgáltatója:

Cégnév: Adobe Portfolio Elérhetőség: www.adobe.com
A vállalkozás e-mail szerver üzemeltetője: Cégnév: Google Gmail-fiók
Székhely: https://support.google.com/
A vállalkozás felhő szolgáltatója: Cégnév: Google Drive

Székhely: www.google.com
A vállalkozás a MIOK tagjainak teszi lehetővé az ingatlan értékesítés elősegítését a
https://www.miosz.hu/ honlapon.
A vállalkozás által használt tűzfal és titkosítás: macOS, XTS-AES 128.
A Vállalkozó, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adattovábbításra őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Az Adatkezelő a fentiekben nem jelzett adatátadást kizárólag az Érdekelt előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén hajt végre.
A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága
A Vállalkozásnál adatkezelést végző alkalmazottak, valamint a Vállalkozás megbízásából az adatkezelésben résztvevő személyek kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként kezelni és azokat megőrizni. A személyes adatokat kezelő és azokhoz hozzáférési lehetőséggel rendelkező személyek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni.
A Vállalkozás munkája során gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba (szigorú jogosultsági szabályoknak megfelelően), továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, megváltoztatható, megsemmisíthető.
A Vállalkozás számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyein az üzlethelységeiben és az adatfeldolgozóinál találhatók meg. A személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat:
-  az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
-  hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
-  változatlansága igazolható (adatintegritás),
-  a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
A Vállalkozás és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott.
Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.
Az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (e-mail, web stb.) függetlenül sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a Vállalkozás megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. Azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert módon – nem 100 %-os biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Vállalkozást felelősség nem terheli.
Adatvédelmi incidens
Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
A Vállalkozás biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet is.
Vállalkozásunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.
Az érintettek jogai:
A hozzáféréshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy
-  milyen személyes adatait,
-  milyen jogalapon,
-  milyen adatkezelési céllal,
-  mennyi adatkezelési határidővel kezeli,
-  kinek továbbítja a személyes adatokat,
-  milyen forrásból származnak a kezelt személyes adatok.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy
személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás az érintett személyének azonosításához kötött.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett személy - az Adatkezelő megadott elérhetőségeken keresztül - írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
A törléshez való jog
Az érintett személy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Adatkezelőtől személyes adatainak törlését.
A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha továbbra is rendelkezik jogalappal az adatok további tárolására, felhasználására. Ilyen például az, ha az adattárolásra vonatkozó határidő nem telt le. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 10 napon belül teljesíti, és erről az érintettet az általa megadott elérhetőségen értesíti.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Az érintett személy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adat zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy az adatokat az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli.
A tiltakozáshoz való jog
Az érintett személy az Adatkezelő a megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan jogszerű okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Jogorvoslat: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti.
Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
-  A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
-  a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény – (a továbbiakban: Pmt.), az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben meghatározott kötelezettségek körébe tartozó feladatok teljesítésére
-  2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
-  2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
-  2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a),
-  2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról,
-  2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a),
-  16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról,
-  az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban,
1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
-  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről. Hatályos: 2023.06.22.

Back to Top